คณะกรรมการ*

Please find full biography in Annual Report.
นายสดาวุธ เตชะอุบล
ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายทอมมี่ เตชะอุบล
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นายเบน เตชะอุบล
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
อ่านเพิ่มเติม
นายเบน เตชะอุบล
นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายจุมพล ริมสาคร
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
นายบิน วีริงกา
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายบิน วีริงกา
นายไมเคิล เซกิลด์
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นายไมเคิล เซกิลด์
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
อ่านเพิ่มเติม
นางกมลวรรณ วิปุลากร

ผู้บริหาร*

Please find full biography in Annual Report.
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
อ่านเพิ่มเติม
นางกมลวรรณ วิปุลากร
นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นายภาคภูมิ ประภาษวุฒิ
ผู้อำนวยการอาวุโส – สายงานบริหารทรัพย์สิน
อ่านเพิ่มเติม
นายภาคภูมิ ประภาษวุฒิ
นายทวีศักดิ์ มั่นเกียรติกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ
อ่านเพิ่มเติม
นายทวีศักดิ์ มั่นเกียรติกุล
นางวงศ์ทิพา บุนนาค
ผู้อำนวยการ – สายงานกฎหมาย
อ่านเพิ่มเติม
นางวงศ์ทิพา บุนนาค
นายบุญส่ง สำนึก
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการ – สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
นายบุญส่ง สำนึก
นางสาวทิฆัมพร พงศ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ – สายงานพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวทิฆัมพร พงศ์เพ็ชร
นายคองต้า ฟูเกอรูค
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ไลฟ์สไตล์
อ่านเพิ่มเติม
นายคองต้า ฟูเกอรูค